Mat- och dryckesdistribution

Med snabbhet, produktivitet och flexibilitet säkrar du även kraven på spårbarhet och matsäkerhet


De dagliga hot och potentiella kostnader som vi associerar med matsäkerhet har aldrig varit större. Mattillverkare och distributörer tvingas omdefiniera sina system och processer för att automatisera och uppnå tillräcklig spårbarhet. För att lyckas försvara och öka din marknadsandel behöver du också överlägsen produktivitet, kvalitet och kundservice.
 
Våra logistiklösningar hjälper dig möta global konkurrens genom ledande prestanda och operativt stöd för att övervaka och styra dina kritiska logistikprocesser och aktiviteter för frusna, färska och torra produkter.

Huvudsakliga funktioner:

  • Planering av leveranskedjan
  • E-handel
  • Global order- och lagerhantering
  • Internationell handel
  • Internetsamverkan kring lagerstyrning
  • Fullständig insyn i logistikflödena
  • Lager- och transporthantering
  • Tredjepartslogistik
  • Retur- och miljölogistik
  • Proaktiv händelsebevakning

Det här kan våra Supply Chain lösningar göra för er:

Minska ditt lager

Med bevakning och larm vid kritiska lagernivåer kan du minska kapitalbindningen med proaktiv hantering av variationer och reducerade buffertlager. Behovet av övertid minskar och kostnader för expressleveranser kan sänkas.

Förbättra din reaktionsförmåga

Med korrekt information för ditt beslutsfattande kan du handla mer strategiskt, med snabbare respons på kundkraven, och ändå minska dina kostnader.

Korta ner leveranstiderna

Med kontinuerlig kontroll och händelsebaserade varningar kan du förkorta ledtiderna i leveransprocessen.

Ta tillvara på dina möjligheter

Ge dina beslutfattare tillgång till den information de behöver för att bedöma alla situationer, undvika potentiella risker och utnyttja möjligheter för att öka marginalerna.

Skaffa dig en grafisk överblick över din affärsverksamhet

Använd verktygen för att skapa användaranpassade kontrollpaneler och rapporter som hjälper dig bevaka framstegen – och hjälper dig att förstå vad du ser framför dig.

Öka kundernas lojalitet med hjälp av en total webbupplevelse

Utnyttja potentialen i självbetjäning genom att ge kunderna en internetbaserad portal med flera alternativa förstasidor, anpassad stil och med länkar till externa källor.

Minska dina kostnader

Istället för att ha administration på flera kontor eller lager kan du hantera allihop med hjälp av ett enda integrerat system och på så vis minska dina kostnader.

Minska antalet misstag

 Förbättra leveransförmågan och orderinnehållet med en enda inmatningspunkt som använder samma datauppsättning som bas för godkännanden och leveranslöften. Du bygger enkelt in kontrollmekanismer för att hantera inkommande och utgående ordrar, med uppföljning och bekräftelser.

Uppnå integration till lägre kostnad

Våra Supply Chain lösningar förser dig snabbt och enkelt med den automatisering och den detaljerade data du behöver, till mycket lägre kostnad än vad mer storskaliga systemintegrationsprojekt skulle kräva för att uppnå samma funktioner.